git

A 1-post collection

git diff a b与git diff b a的区别

git diff用的时间也挺久了,不过一直没有注意过git diff a b,和git diff b a有什么区别,用的也是稀里糊涂的,不就是比较a和b的不同么?两种比较方式会有什么不一样呢? 实际操作后,发现确实是两种不同的对比。 我们的a文件,内容如下: 1 2 b文件的内容为: 1 3 执行git diff a b,
git