Scala的import语法总结

scala的import灵活而又强大,正因如此,学习的成本也高了。

导入一个包下的所有类型:

import package.test._

单独导入一个类(MyClass):

import package.test.MyClass

导入一个类下的所有成员:

import pcakge.test.MyClass._

在scala中import可以写在任意地方,这样可以通过外层的作用范围减少引用范围:

def method(fruit: Fruit) {
   import fruit._
   println(name)
}

name属于Fruit的一个成员,这样可以用来简化name的编码。

import可以给类型重命名:

import package.test.{MyClass => MyNewClass}

这样就可以直接用MyNewClass代替MyClass了。

也可以一次导入多个类型:

import package.test.{MyClass, OtherClass}